CHRISTINE LINGERIE FW 2017

CHRISTINE LINGERIE FW 2017, IN THE STUDIO

OUTTAKES